Организация и технология на козметичните услуги

Организация и технология на козметичните услуги

Професия Козметик/специалност Организация и технология на козметичните услуги е нова. Обучението по специални предмети включва знания теоретични и практически по козметика и организация и управление на козметичен салон. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изрити за най-високата степенпрофесионална квалификация в средното образование - трета.