ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ПГО "АНА МАЙ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ПГО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖЗАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖЗАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката е „Неотложен ремонт на покривите на сградите на Професионална гимназия по облекло „Ана май”, гр. Пловдив”.

Протокол на комисията за възлагане на обществената поръчка

Протокол на комисията за възлагане на обществената поръчка

Договор за изпълнение на СМР - неотложен ремонт на покриви

Договор за изпълнение на СМР - неотложен ремонт на покриви

Договор за изпълнение на СМР - неотложен ремонт на покриви